Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze website, is het mogelijk dat de informatie die op practicom.net wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van practicom.net zijn die van de auteur(s) c.q. bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van PractiCom Automatisering B.V.. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op practicom.net geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van practicom.net, of met de tijdelijke onmogelijkheid om practicom.net te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van practicom.net verkregen is.